ÚSTECKO

Ústí nad Labem zvedne dan z nemovitostí od ledna 2025

Zastupitelstvo statutárního města Ústí nad Labem vydalo opatření obecné povahy, kterým se stanovuje od 1. ledna 2025 místní koeficient pro vymezené nemovité věci ve výši 5.

Město se rozhodlo využít této nové možnosti, jak změnit místní koeficient pro výpočet daně z nemovitých věcí u konkrétních nemovitých věcí, jehož cílem je v souladu principem internalizace externalit zohlednit nerovné zatížení společného prostoru. Z tohoto důvodu jsou zvýšeným koeficientem daně z nemovitých věcí zatíženy ty subjekty, respektive ty nemovité věci, u nichž bylo shledáno, že buď přímo, nebo nepřímo generují vyšší zátěž životního prostřední ve svém okolí a zvyšují tím nad míru obvyklou náklady města na jejich odstraňování a zároveň generují řadu sociálně patologických jevů, které opět způsobují nerovné zatížení společného prostoru. Soubor nemovitých věcí je uveden v opatření obecné povahy.

Proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.