PLZEŇSKO

Lokality pro koupaliště na Skvrňanech jsou vybrané

V současné době obvod stojí před jejím zadáním. „V tuto chvíli máme předvybrané dvě lokality a dva možné projekty, kde by venkovní koupaliště mohlo stát. Jedna se nachází v zadních Skvrňanech a druhá, která zvažuje biotop, je v lokalitě V Úvoze,“ uvádí 1. místostarosta MO Plzeň 3 Pavel Šrámek s tím, že studie se budou ke zpracování zadávat v červenci.

Obě varianty mají své plusy i mínusy, které je také třeba důkladně zvážit (viz níže). „Město momentálně zjišťuje, jak je to s příslušnými pozemky, sítěmi a financemi. Zároveň hledáme partnera, který by do projektu investoval společně s námi, to znamená, že se snažíme o příspěvek města Plzně, potažmo od Plzeňského kraje atd. Nechceme dát totiž lidem pouze slíbenou studii, ale i reálný plán toho, co a za kolik by bylo možné ve Škvrňanech realizovat,“ dodává Pavel Šrámek.

KOUPALIŠTĚ

II. LOKALITA „ZADNÍ SKVRŇANY“

KLADY:

• pozemek pro realizaci relativně snadno dostupný, ve vlastnictví České republiky (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)

• velikost pozemku dostačující pro realizaci záměru

• možnost dopravního napojení na stávající komunikaci

• přímé napojení na veřejnou tramvajovou dopravu

• napojení na stávající smíšenou stezku

• dostupné parkovací kapacity v bezprostřední blízkosti (plánované navýšení kapacity – již zahájeny projekční práce)

• napojení na již funkční sportovní areál

ZÁPORY: 

• dle ÚP Plzeň schéma A. Občanské vybavení pozemek vymezen pro zdravotnictví – změna na sport

• obrovské investiční náklady

• vysoké náklady na provoz a údržbu

PŘÍRODNÍ BIOTOP

I. LOKALITA „V ÚVOZE“

KLADY: 

• pozemek pro realizaci ihned dostupný, ve vlastnictví Statutárního města Plzeň

• posílení rekreačního potenciálu – Slovanské údolí

• přímé napojení na veřejnou tramvajovou, autobusovou a trolejbusovou dopravu

• napojení na stávající smíšenou stezku

• dostupné parkovací kapacity v bezprostřední blízkosti – parkoviště Vejprnická, Domažlická

• investiční náklady únosné

• náklady na provoz a údržbu relevantní

ZÁPORY: 

• součástí významného krajinného prvku vyhlášeného dle § 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění – 0512 Vejprnický potok

• součástí funkčního lokálního hygrofilního a mezofilního biokoridoru PM052-K50/137

• v záplavovém území

• územím prochází kanalizační sběrač, omezení vyplývají z ochranných pásem, případné umístění do OP nutno projednat se správcem technické infrastruktury